Naš cilj

Naš cilj

Primena novih digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu, učenju i radu, uveliko olakšava rad i učenje, ali podrazumeva kontinuirano edukovanje korisnika tehnologije, posebno u delu koji se odnosi na potencijalne rizike i opasnosti kojima povezivanjem na mrežu možemo biti izloženi mi odrasli, ali pre svega deca. Ideja nam je da omogućimo korisnicima (deci, roditeljima, učiteljima, nastavnicima i ostalim korisnicima Interneta) da na jednom mestu pronađu informacije i edukativne materijale koji pokrivaju sve navedene aspekte bezbednosti dece i mladih na Internetu

Otvoreni smo za partnersku saradnju sa svim zainteresovanim stranama koje se bave sigurnijim online okruženjem. Naš primaran cilj je promovisanje računarske i informacione bezbednosti i osvešćivanje o važnosti sigurnog dečjeg online okruženja kao jednog od preduslova za zdrav i uspešan razvoj i odrastanje.